Nederlands

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, beelden, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van MOTAS en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOTAS.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan MOTAS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door MOTAS in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Copyright

copyright©2019 MOTAS

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. MOTAS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

ENGLISH

All content of these pages, such as texts, images, logos, buttons, audio or video clips and software is the property of MOTAS and is protected under Dutch and international copyright law. The collection (that is, the composition, content and structure) of the content on this site is protected by copyright. No part of this collection may be reproduced and / or published by means of printing, photocopying, microfilm or in any other way, without prior written permission from MOTAS.

The information on this site has been compiled with the greatest possible care. Nevertheless, MOTAS cannot be held liable for any errors and no rights can be derived from their content. This site has been created and is operated by MOTAS in the Netherlands. Dutch law applies to our services and the content of this text.

Copyright

copyright©2019 MOTAS

E-mail disclaimer

The information sent with this e-mail message is exclusively intended for the addressee. Use of this information by others than the addressee and use by those who are not entitled to access the information is prohibited. If you are not the addressee or are not entitled to access information, (a) disclosure, multiplication, distribution and / or disclosure of this information to third parties is not permitted, and (b) you are requested to inform the sender of this. and destroy the message. MOTAS does not guarantee the correct and complete transfer of the content of a sent e-mail, nor for timely receipt thereof.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand